Loading...

VEDTEKTER


VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG

1.  NAVN

1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening  heretter referert til som “Elbåtforeningen” og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet den 18. januar 2017. Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. .   2. Formål

Formålet med foreningen er å    2.1 oppmuntre til og fremme konstruksjon og utvikling av nye båter med elektriske driftssystemer, samt restaurering og konvertering av eksisterende båter til bruk av slike driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.    2.3 påvirke offentlig interesse for båter med elektriske driftssystemer og deres miljømessige fordeler.   Foreningen er en non-profitt og ikke-politisk organisasjon som drives over hele Norge.     3. Medlemskap

3.1 Medlemskap i Elbåtforeningen skal være åpen for alle som er interessert i å fremme foreningens formål og som betaler de årlige kontingentene på tidspunkter som fastsettes av styret. Medlemmene er fordelt på to grupper som beskrevet i 3.3 og  3.4.

3.2 Ingen enkeltpersoner skal være utelukket fra medlemskap i Elbåtforeningen eller utestengt fra noen offisiell kapasitet i Styret på grunnlag av kjønn, rase, hudfarge, alder, religion, seksuell orientering, funksjonshemming  eller politisk tilhørighet.

3.3 Bedriftsmedlemmer.

3.3.1 Enhver organisasjon, bedrift, forbund eller offentlig instans.
3.3.2 En representant til styret for Bedriftsmedlemmene skal velges ved alminnelig av flertall blant Bedriftsmedlemmene til stede på årsmøtet.

3.3.3 Bedriftsmedlemmenes representant skal være medlem av styret frem til neste ordinære årsmøte. Bedriftsmedlemmenes representant skal ikke opptre som en representant for egen organisasjon på El-båtforeningens årsmøter eller styremøter.

3.4 Private medlemmer.    3.4.1 Private eiere og brukere av fritidsbåter med elektriske driftssystemer og andre personer interessert i å fremme foreningens formål.

3.4.2 En representant til styret for de private medlemmene velges ved alminnelig flertall blant de private medlemmenes til stede på årsmøtet.

3.4.3 Representanten for de private medlemmene skal være medlem  av styret frem til neste ordinære årsmøte. Representanten for private medlemmer skal ikke opptre som en representant for egen organisasjon på Elbåtforeningens årsmøter er eller styremøter.

Årsmøtet – Administrasjon

4.1 Årsmøtet innkalles av styret med 4 ukers varsel og er åpent for alle medlemmer av Elbåtforeningen. Det skal holdes hvert år senest i løpet av april måned. Komplett saksliste, dato, tid, sted og foreslått agenda til årsmøtet må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

4.2 Enhver kommunikasjon, dokumentasjon eller informasjon er gyldig sendt eller levert fra Elbåtforeningen til et medlem, og fra et medlem til sekretæren, enten ved vanlig post, epost eller for hånd.

4.3 Ekstraordinært årsmøte skal innkalles av styret hvis sekretæren har mottatt skriftlige begrunnet søknad fra minst 10% medlemmene, eller ved simpelt flertall i styret.  Et ekstraordinært årsmøte kan kun behandle og ta avgjørelser på de saker som er kunngjort i innkallingen.

4.4 Følgende punkter skal inngå på agendaen til årsmøtet:

1. Godkjennelse av revidert regnskap  2. Valg av styreleder3. Valg av øvrige styremedlemmer 4. Valg av revisor 5. Valg av valgkomite 6. Godkjenning av budsjett og medlemskontingent  7. Ratifisering av forslag fremmet av styret  8. Vurdering av saker fremmet av medlemmer.  9. Endringer i vedtektene

4.5 Ethvert medlem av Elbåtforeningen kan fremme saker for dagsorden på årsmøtet senest to uker før generalforsamlingen.

4.6 Årsmøtet kan bare fatte vedtak på saker som er satt opp på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.

4.7 Protokoll fra årsmøtet skal gjøres tilgjengelig for medlemmene på en dertil egnet måte.

5. Årsmøtet – Stemmegivning

5.1 Korum i årsmøtet er skal være 10 (ti) medlemmer inklusive stedsfortrederstemmer.

5.2 Stemmegivning på årsmøtet skal være ved håndsopprekning.

5.3 Dersom mer enn 10% av medlemmene til stede og har stemmerett (inkludert  stedfortrederstemmer) ber om hemmelig avstemning skal slik avstemning   vedtas av møtelederen.

5.4 Vedtak skal treffes ved simpelt flertall av de som stemmer.

5.5 Møteleder for årsmøtet velges ved simpelt flertall av årsmøtet.

5.6 Medlemmer som ikke kan møte på årsmøtet kan velge å utøve en stedfortrederstemme på en av to måter:

a) Minst 7 dager før årsmøtet melde til sekretæren at et navngitt medlem av foreningen vil være til stede på møtet for å stemme på det fraværende medlemmets vegne i samsvar med hans/hennes instruksjoner.

eller
b) Gi styrelederen fullmakt til å utøve det fraværende medlemmets stemme, som instruert av medlemmet. Det fraværende medlemmet må da sende en fullmakt til sekretæren minst 48 timer før starten av årsmøtet med instruks for hvordan styrelederen skal stemme på medlemmets vegne.

6. Styret

6.1 Styret skal være ansvarlig for å utforme El-båtforeningens virksomhet i samsvar med formålene, og for å gjennomføre denne virksomheten.

6.2 Styret skal bestå av følgende medlemmer: Styreleder, sekretær og kasserer, pluss to andre medlemmer, som alle skal være medlemmer av Elbåtforeningen.  Styrets medlemmer velges blant foreningens medlemmer på årsmøtet. De skal sitte frem til neste ordinære årsmøte og kan gjenvelges. Styremedlemmene er frivillige, ikke-betalte tillitsmenn.

6.3 Nominasjon av styremedlemmer skal være signert av to medlemmer av Elbåtforeningen og sendes til valgkomiteen to uker før årsmøtet. Styremedlemmer skal velges med simpelt flertall på årsmøtet.

6.4 Styret skal bestrebe seg på å møtes minst annenhver måned Styremedlemmer som ikke kan delta på et møte bør sende et sammendrag av relevante aktiviteter i sitt felt siden forrige møte.

6.5 Styret er beslutningsdyktig med 3 medlemmer til stede (korum).

6.6 Et styremøte kan kalles når som helst av lederen, eller av 2  styremedlemmer på ikke mindre enn 7 dagers varsel. Styremøter kan avholdes enten ved: fremmøte, telefonkonferanse eller pr epost.

6.7 Alle møter i styret skal ha en leder. Dersom den valgte lederen er fraværende fra et møte skal de styremedlemmene som er til stede velge en leder for dette møtet før noen saker blir behandlet.

6.8 Styret skal gjennomføre den virksomheten som er vedtatt av årsmøtet og lede dag-til-dag saker i foreningen. Styret skal avgi rapport om beslutninger som tas og framdrift i El-båtforeningens virksomhet til neste åtrsmøte.6.9 Beslutninger i styret fattes ved simpelt flertall av medlemmer til stede på styremøtet. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

6.10 Styret skal føre protokoll fra styremøtene og skal sørge for at disse er lagret på en sikker måte og at de er tilgjengelige for inspeksjon etter behov.

6.11 Styret kan fra tid til annen, lage og endre reglene for sin egen virksomhet, innkalling og gjennomføring av sine møter og oppbevaring av dokumenter.  Ingen regel kan gjøres som er uforenlig med disse vedtektene

7. Fullmakter for Styret

Styret har følgende fullmakter til å fremme Elbåtforeningens formål:    7.1 Fullmakt til å samle inn penger og å invitere til bidrag i samsvar med norsk lov.

7.2 Fullmakt til å kjøpe, leie, lease eller kjøpe/selge eiendeler som er nødvendig for foreningens virksomhet innenfor rammen av budsjettet vedtatt av årsmøtet.     7.3 Fullmakt, med forbehold for eventuelle samtykker som kreves av loven, til å låne penger, og for å selge hele eller deler av El-båtforeningens eiendeler for å tilbakebetale lån.

7.4 Fullmakt til å ansette slikt personell som er mulig og nødvendig for den virksomheten som kreves for å nå El-båtforeningens formål og som det er dekning for i El-båtforeningens budsjett, samt ta nødvendige skritt for å sikre betaling av lønn og andre sosiale goder til de ansatte.

7.5 El-båtforeningen kan være tilknyttet eller gi støtte til andre organisasjoner etter vedtak i styret.

7.6 Fullmakt til å utnevne rådgivende komiteer eller underutvalg.

7.7 Fullmakt til å utvise et medlem fra El-båtforeningen hvis vedkommende oppleves som uhøflig, støtende, forstyrrende eller ikke er i harmoni med  Elbåtforeningens  formål.  Enhver person eller bedrift som er nektet adgang til, eller utvist fra Elbåtforeningen skal ha rett til å anke til årsmøtet. Klagen skal avgjøres av to tredjedeler av de stemmeberettigede til stede på dette møtet.
8. Økonomi

8.1 Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

8.2 Alle penger som brukes skal være til støtte for El-båtforeningens formål.     8.3 Basert på en ramme gitt av styret skal kasserer og sekretær sammen utarbeide et årlig budsjett for driften som skal godkjennes av styret og årsmøtet før starten av et regnskapsår.

8.4 Prokura skal tildeles formannen og kassereren

8.5 Årsregnskapet skal utarbeides av kassereren og presenteres for medlemmene på årsmøtet.

8.6 En kvalifisert revisor skal oppnevnes av årsmøtet for å gå gjennom og kontrollere årsregnskapet og rapportere til neste årsmøte.

8.7 Regnskapsåret følger kalenderåret.

8.8 Foreningen skal ikke være ansvarlig for noen uttalelse eller handlinger andre enn de som er utført på vegne av styret etter fullmakt fra presidenten, styrelederen eller andre styremedlemmer utpekt og vedtatt av styret.

8.9 Medlemmer av Elbåtforeningen er ansvarlig for egne råd, tjenester og produkter.

.

9.  Endringer av Vedtektene

9.1 Disse vedtektene kan endres av årsmøtet med et vedtak fattet ved to tredjedels flertall av medlemmer med stemmerett som er til stede og avgir stemme, og/eller gjennom stedfortrederstemmer avgitt i samsvar med disse vedtektene. Forslaget til endring må være sendt ut til alle medlemmene minst 14 dager før årsmøtet.

10. Oppløsning

10.1 Foreningen kan oppløses av årsmøtet med vedtak fattet ved to tredjedels flertall av medlemmer med stemmerett som er til stede og avgir stemme, og/ellergjennom stedfortrederstemmer avgitt i samsvar med disse vedtektene. Forslaget til oppløsning må være sendt ut til alle medlemmene med fjorten dagers varsel.

10.2 El-båtforeningens eventuelle eiendeler skal  ved oppløsning – og etter  at gjeld og forpliktelser er betalt – overføres til en organisasjon som har lignende formål som Elbåtforeningen. .